Diabetics Can Enjoy Smoothies, Too!

woman blending smoothie